WORDPDF

Stanowiska

= Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem koalicji.

Statut Koalicji na Rzecz Równych Szans 

24 lutego 2016 r. Wystąpienie Koalicji Równych Szans do RPO

8 stycznia 2016 r. Stanowisko Koalicji Równych Szans ws. ataków na niezależność ekonomiczną RPO

Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans do Premier ws. mowy nienawiści wobec imigrantów 30 września 2015 r.

Stanowisko Koalicji ws. rekomendacji ECRI i wystapienie do Prezesa Rady Ministrów. 24 czerwca 2015 r.

Wystąpienie Koalicji na Rzecz Równych Szans do Premier Ewy Kopacz ws. związków partnerskich

Wystąpienie Koalicji na Rzecz Równych Szans do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ws. debaty nad tzw. ustawą równościową 

Wystapienie Koalicji na Rzecz Równych Szans do nowopowołania Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania prof. M. Fuszary 

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws powołania nowego Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania

Wspólne wystąpienie Koalicii na Rzecz Równych Szans i Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Wystąpienie Koalicji ws. prac nad nowelizacją "ustawy równościowej"

Wystąpienie Koalicji do RU

Wystąpienie Koalicji do RPP

Wystąpienie Koalicji do UOKiK

Opinia prof. UW dr hab. Roberta Grzeszczaka  ws. nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws rządowego projektu ustawy o uzgodnieniu płci

Podziękowanie Koalicji na Rzecz Równych Szans dla Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ws. pozytywnej opinii dla projektu nowelizacji tzw. ustawy antydyskryminacyjnej 

Zaproszenie dla Ministra Sprawiedliwości na spotkanie Koalicji w związku z pracami nad projektami ustaw penalizującymi mowę nienawiści i przestępstw z nienawiści

Apel do Marszałkini Sejmu o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy równościowej 

Odpowiedź Koalicji na Rzecz Równych Szans na pismo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Odpowiedź Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na wystąpienie Koalicji na Rzecz Równych Szans 

Wystąpienie Koalicji na Rzecz Równych Szans do Krajowej Rady Prokuratury

Wystąpienie Koalicji na Rzecz Równych Szans do Krajowej Rady Sądownictwa

Wystąpienie Koalicji na Rzecz Równych Szans do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Uwagi Koalicji na Rzecz Rwónych Szans do projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2015 

Zarejestrowanie przez Komisję Europejską skargi ws. nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Wystąpienie do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania ws. prac nad Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego Traktowania

Uzasadnienie projektu nowelizującego tzw. ustawę antydyskryminacyjną

Opracowany przez Koalicję na Rzecz Równych Szans projekt ustawy nowelizujący tzw. ustawę antydyskryminacyjną.

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. planowanych przez Platformę Obywatelską prac legislacyjnych dot. penalizacji mowy nienawiści

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. finansowania zobowiązań wynikających z ratyfikowania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

30.07.2012 Stanowisko części organizacji Koalicji na Rzecz Równych Szans skierowane do Prezesa Rady Ministrów ws. uwzględnienia w aktach normatywnych oraz praktyce funkcjonowania instytucji publicznych, zgodnie z zasadą równości płci, zarówno żeńskiej jak i męskiej formy określania stanowisk urzędniczych oraz nazw zawodów.

04.05.2012 Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie ostatnich wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz Wiceministra Sprawiedliwości Michała Królikowskiego na temat bezzasadności podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

07.12.2011 Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans

10.01.2010 Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych

19.06.2010 Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans

02.02.2010 Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans

Uwagi PTPA do projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów unii europejskiej w zakresie równego traktowania projekt z dnia 29.01.2009 r.

Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans do RPO ws. zbadania konstytucyjności tzw. ustawy równościowej

 

Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorowali postępy prac nad ustawą równościową przedstawiając jednocześnie konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz równości i praw człowieka do włączenia się w działania Koalicji na Rzecz Równych Szans!

Więcej informacji można uzyskać pisząc do Prezesa Zarządu PTPA - Krzysztofa Śmiszka ksmiszek@ptpa.org.pl .

Organizacje uczestniczące w pracach koalicji:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji
Amnesty International
Anteris Fundacja Pomocy Prawnej
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
FORUM 50+
Forum Żydów Polskich
Fundacja "PHAN BDE"
Fundacja "Pies Przewodnik"
Fundacja Autonomia
Fundacja Bez Dyskryminacji
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja eFkropka
Fundacja Europejskie Centrum Równości
Fundacja Feminoteka
Fundacja Generacja
Fundacja im. Izabeli Jarugi - Nowackiej
Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
Fundacja Just Better
Fundacja Klinika Rządzenia
Fundacja Kultury Bez Granic
Fundacja MaMa
Fundacja My Pacjenci
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Równości
Fundacja Trans-Fuzja
Fundacja TUS
Fundacja Wiedza Lokalna
Fundacja Wolontariat Równości
Fundacja Rodzić po Ludzku
Fundacja Strefa Kobiet
Fundacja Vis Maior
Fundacji Aktywności Lokalnej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Podkarpacki
Kampania Przeciw Homofobii
Koalicja Karat
Lambda Bydgoszcz
Lambda Warszawa
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji
Stowarzyszenie Projekt: Polska
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Otwarte Forum
Stowarzyszenie Queerowy Maj
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita"
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent