Menu

PTPA i Feminoteka pytają rząd o Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet

PTPA i Fundacja Feminoteka pytają Premiera o stan prac rządowych nad Krajowym Programem Działań na Rzecz Kobiet na lata 2009-2013, którego wdrożenie na forum ONZ zapowiedział wiceminister spraw zagranicznych w 2008 r.

Sz. P.

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji oraz Fundacji Feminoteka działającej na rzecz praw kobiet, zwracamy się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z pytaniem o stan prac nad Krajowym Programem Działań na Rzecz Kobiet.

Pragniemy przypomnieć, że po posiedzeniu Rady Praw Człowieka w Genewie w kwietniu 2008 r. w czasie którego, rząd polski w trybie tzw. Universal Periodic Review sprawozdawał się z przestrzegania praw człowieka w naszym kraju, szereg zaleceń i rekomendacji zostało przedstawionych polskim władzom. Szef delegacji polskiej, Witold Waszczykowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poinformował wówczas Przewodniczącego Rady, iż jednym z priorytetów rządu będzie przygotowanie Krajowego Programu Działań na Rzecz Kobiet na lata 2009-2013. Szef delegacji złożył zapewnienie, że program będzie skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i będzie dotyczył takich kwestii jak: równość płci na rynku pracy, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym, eliminacja przemocy wobec kobiet, równe traktowanie w dostępie do opieki zdrowotnej, czy też walka ze szkodliwymi stereotypami dotyczącymi płci.

Od czasu wygłoszenia tego zobowiązania w imieniu polskiego rządu przed tym ważnym organem ONZ, niestety, organizacja pozarządowe nie otrzymały żadnej informacji od podmiotów rządowych odpowiedzialnych za wdrażanie polityki równego traktowania na temat postępów prac nad projektem Krajowego Programu. Co więcej, obawiamy się, że prace te w ogóle nie zostały wszczęte.

Zwracamy się zatem w wnioskiem o jak najszybsze poinformowanie opinii publicznej o zamiarach kierowanego przez Pana rządu odnośnie prac nad Krajowym Programem Działań na Rzecz Kobiet. Program taki, w opinii reprezentowanych przez nas organizacji jest niezbędnym instrumentem prowadzenia efektywnej polityki wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i jak najszybciej winien być opracowany i wdrożony.

Z poważaniem

________________ ________________

Krzysztof Śmiszek Joanna Piotrowska

Wiceprezes Zarządu PTPA Prezeska Zarządu

Fundacja Feminoteka

Do wiadomości:

- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

- Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

- Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

- Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa

- media

Partnerzy i sponsorzy