R. PR. Katarzyna Bogatko

Członkini Zarządu, Prawniczka i koordynatorka projektów

kbogatko@ptpa.org.pl


"Wolność to prawo do różnicy"

Emil Cioran

Radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz politologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z PTPA związana od 2009r. Koordynatorka licznych projektów, m.in.: „Monitoringu stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez wymiar sprawiedliwości”, „Szkoły ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania” czy „Prawa antydyskryminacyjnego w codziennej działalności związków zawodowych”.

Obecnie koordynuje świadczenie poradnictwa prawnego oraz udziela porad prawnych osobom doświadczającym i zagrożonym dyskryminacją. Prywatnie miłośniczka podróży.


A ttorney at law at the District Chamber of Legal Advisers in Warsaw, graduate of law at the Faculty of Law and Administration at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, and political sciences at the Faculty of Applied Social Sciences at the University of Warsaw.

Cooperating With PTPA since 2009. Coordinator of numerous projects, including: "Monitoring the application of anti-discrimination laws by the judiciary", "Academy for ombudsmen for equal treatment in trade union" and "Antidiscrimination law in the daily activities of trade unions."

Now coordinates the provision of legal advice and provides legal advice to people experiencing and subject to discrimination. Privately travel lover.

Partnerzy i sponsorzy