Menu

PTPA złożyło amicus curiae w postępowaniu dot. dyskryminajci ze względu na niepełnosprawność

18 października 2011 r. PTPA złożyło w Sądzie Rejonowym w Warszawie opinię przyjaciela sądu (amicus curie) w sprawie przeciwko jednemu z banków o zapłatę odszkodowania z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność.

 

PTPA uznało, bowiem, iż pracodawca złamał podstawowe przepisy prawa pracy dotyczące: zakazu dyskryminacji, obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji
oraz zastosowania racjonalnych usprawnień, czyli przeprowadzenia koniecznych w konkretnej sytuacji zmian stanowiska pracy lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby.

 

Zdaniem PTPA pracodawca dopuścił się względem swojego pracownika dyskryminacji pośredniej. Pomocne w ustaleniu czy dyskryminacja pośrednia była usprawiedliwiona jest tak zwany „test trzech pytań” .
Stosowanie „testu trzech pytań” pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:
• Czy dany przepis, kryterium lub praktyka ma zgodny z prawem cel?
• Czy środki mające służyć osiągnięciu tego celu są odpowiednie oraz konieczne; czy cel nie mógłby zostać osiągnięty w inny sposób?
• Czy została zachowana zasada proporcjonalności między ciężarem dyskryminacji a interesem dyskryminującego?
W niniejszej sprawie celem pracodawcy było podniesienie jakości usług świadczonych przez bank. Cel ten można, więc uznać za zgodny z prawem.
Jednakże odpowiadając na drugie pytanie wydaje się, że zwolnienie osoby niepełnosprawnej w tym przypadku nie było działaniem koniecznym, a
pracodawca mógł osiągnąć cel w inny sposób, proporcjonalny do ciężaru dyskryminacji.
Pracodawca mógł dostosować, bowiem system czasu pracy do niepełnosprawności pracownika i umożliwić mu pracę według indywidualnego grafiku.
Zwolnienie osoby niepełnosprawnej przez bank było więc w tym przypadku działaniem obiektywnie nieuzasadnionym i łamiącym zasadę proporcjonalności
pomiędzy ciężarem dyskryminacji a interesem dyskryminującego, co w pełni uzasadniało interes PTPA do złożenia amicus curie.

 

Partnerzy i sponsorzy