Menu

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją.

Czas trwania projektu: marzec - grudzień 2015 

Projekt skierowany był do mieszkańców Warszawy zagrożonych dyskryminacją lub też doświadczających w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu swojej rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku czy też niepełnej sprawności.

Projekt realizowany był przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydsykryminacyjnego oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Mail poradniczy: maszprawo@ptpa.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Partnerzy i sponsorzy