Koalicja równych szans/ Coalition for Equal Opportunities

Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorowali postępy prac nad ustawą równościową przedstawiając jednocześnie konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz równości i praw człowieka do włączenia się w działania Koalicji Równych Szans!

Więcej informacji można uzyskać pisząc do koordynatora projektu, Adw. Anny Mazurczak     amazurczak@ptpa.org.pl.

Relacje video ze spotkania Koalicji Równych Szans i prawników i prawniczek pro bono, które odbyło się 1 marca w Warszawie, już do obejrzenia      TUTAJ.

 


The coalition was formed in response to unsatisfactory and under-transparent government work on the draft law on equal treatment.

The coalition constitutes of leading Polish expert organizations, for many years active in the field of anti-discrimination. The main purpose of the platform is to conduct substantive dialogue with the  government responsible for developing and implementing a comprehensive and effective anti-discrimination law. Members of the platform monitored the progress of the equality law at the same time presenting substantive proposals for modern legal solutions in the field of counteracting unequal treatment.

We invite all non-governmental organizations working for equality and human rights to join the Coalition for Equal Opportunities.

More information can be obtained by writing to project coordination:      amazurczak@ptpa.org.pl

 

 

Partnerzy i sponsorzy