Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy/ Lawyers for equality. Local collaboration platforms

Założeniem projektu była budowa lokalnych platform współpracy pomiędzy prawnikami – praktykami a lokalnymi organizacjami antydyskryminacyjnymi. Projekt miał na celu uruchomienie systemowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami i owocnymi, obustronnymi korzyściami. Organizacje zyskały profesjonalne wsparcie prawne, a prawnicy uzyskali dostęp do wiedzy i doświadczeń organizacji równościowych. Projekt odpowiadał na potrzebę profesjonalnego wsparcia prawnego dla organizacji równościowych w realizacji ich celów statutowych. Partnerami w projekcie były Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Norweska Rada Adwokacka, których eksperci we współpracy z przedstawicielami organizacji i zespołem prawników dokonali analizy jakości współpracy tych dwóch środowisk w Polsce i w Norwegii, w szczególności w odniesieniu do zwalczania dyskryminacji i pomocy prawnej pro bono. Dobre praktyki i rekomendacje zostały opublikowane w     podręczniku dla samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych.

Projekt został zakończony konferencją, która odbyła się 11 kwietnia 2016 r. w Toruniu. Video z wydarzenia     TUTAJ


The aim of the project was to build local platforms for cooperation between lawyers - practices and local anti-discrimination organizations. The project aimed to launch systematic cooperation between these entities and fruitful bilateral benefits. Organizations gained professional legal support, and lawyers gained access to the knowledge and experience of equality organizations. The project was a response to the need for professional legal support for equality bodies in the implementation of their statutory objectives. The partners in the project were the Human Rights Commission of the Supreme Bar Council and the Norwegian Bar Council, whose experts, in cooperation with the representatives of the organization and the team of lawyers, have analyzed the quality of cooperation between these two communities in Poland and Norway, particularly with regard to the fight with discrimination and pro bono legal aid.
Good practices and recommendations have been published in the Handbooks for Law Enforcement and Non-Governmental Organizations.

The project was summarized during a conference held on 11 April 2016 in Toruń. A video of the event can be found      HERE.

 

Partnerzy i sponsorzy