Menu

18 000 zł odszkodowania dla klienta PTPA za dyskryminację w zatrudnieniu ze względu na orientację seksualną i wygląd

W dniu 27 listopada 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie mężczyzny, który domagał się odszkodowania ze względu na rozwiązanie z nim stosunku pracy przy zastosowaniu przez pracodawcę niedozwolonych kryteriów orientacji seksualnej i wyglądu.

Sąd I instancji orzekł, że w istocie rozwiązanie stosunku pracy z powodem miało charakter dyskryminacji, jednak w ocenie powoda i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego wysokość odszkodowania zasądzonego na jego rzecz m.in. nie realizowała podstawowych sankcji antydyskryminacyjnych, tj. nie było ono skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. PTPA wstąpiło do postępowania oraz przedstawiło opinię prawną w przedmiocie zasadności roszczenia odszkodowawczego z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu.
Sąd II instancji zmienił wyrok w części dotyczącej wysokości odszkodowania i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18 000 zł tytułem odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu. Co istotne, Sąd zasądził całe dochodzone przez powoda roszczenie.
 

Partnerzy i sponsorzy