Menu

Opinia Koalicji na rzecz Równych Szans w sprawie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

8 marca 2022 roku Koalicja na rzecz równych szans przyjęła opinię w sprawie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (druk sejmowy nr 2069 wraz z autopoprawką druk nr 2069-A). 

W opinii Koalicji projekt ustawy w sposób nieuprawniony różnicuje sytuację osób uchodźczych ze względu na posiadane obywatelstwo, w ten sposób, że ogranicza przyznanie pomocy tylko do osób z obywatelstwem Ukrainy. W grupie osób uchodźczych, które szukają i będą szukały schronienia na terytorium Polski są natomiast osoby różnych obywatelstw i narodowości, które z bardzo wielu różnych powodów znalazły się akurat na terytorium Ukrainy, które obecnie objęte jest działaniami wojennymi. Wszystkie te osoby będą szukały bezpiecznego schronienia i wszystkie powinny je znaleźć, bez względu na posiadane obywatelstwo lub status bezpaństwowca.

Zarówno, na gruncie polskiej Konstytucji, jak i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego różnicowanie sytuacji osób uchodzących z Ukrainy i mających tam stałe miejsce zamieszkania ze względu na posiadanie lub nie obywatelstwa jest niedopuszczalne. W polskim ustawodawstwie status uchodźców z obywatelstwem kraju objętego konfliktem oraz uchodźców tam mieszkających, ale nieposiadających jego obywatelstwa, nie jest i nie powinien być różnicowany. 

Projekt ustawy w obecnym kształcie może narazić się na zarzut niekonstytucyjności właśnie ze względu na różnicowanie osób uchodzących z Ukrainy ze względu na posiadanie lub nieposiadanie obywatelstwa Ukrainy. Takie różnicowanie jest zaprzeczeniem ugruntowanej w polskim ustawodawstwie zasady niedyskryminacji ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry.

Opinię dostarczyliśmy członkiniom i członkom sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W imieniu Koalicji w posiedzeniu Komisji, która odbyła się 8 marca uczestniczył i przedstawił opinię Krzysztof Kumor z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Z pełną treścią opinii możesz zapoznać się klikając TUTAJ.

Partnerzy i sponsorzy