Menu

Sprawa PTPA: sąd zasądził odszkodowanie za dyskryminację ze względu na przynależność związkową

W dniu 20 maja 2013 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku zasądził od pracodawcy, firmy odzieżowej, kwotę minimalnego wynagrodzenia tytułem odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu ze względu na przynależność związkową do związku zawodowego OPZZ „Konfederacja Pracy”.

PTPA wstąpiło do postępowania przed sądem I instancji i złożyło pisemne stanowisko wskazując, że powódka stała się ofiarą dyskryminacji bezpośredniej i molestowania ze względu na płeć i przynależność związkową oraz molestowania seksualnego. Do działań, jakie powódka - reprezentowana przez prawnika OPZZ Konfederacja Pracy Grzegorza Ilnickiego – oraz PTPA uznały za dyskryminujące należało kierowanie w jej stronę poniżających i obraźliwych komentarzy oraz pozorne rozwiązanie stosunku pracy, podczas gdy zdaniem PTPA naruszyło ono przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę i faktycznie było związane z przejściem zakładu pracy. Mimo wystąpienia kilku form dyskryminacji, sąd zasądził jedynie odszkodowanie odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu za pracę – co zgodnie z przepisem art. 18 (3d) k.p. stanowi dolną granicę odszkodowania w przypadku stwierdzenia dyskryminacji.

W PTPA sprawę prowadziła apl.radc. Monika Wieczorek.

Więcej informacji o sprawie można znaleźć w artykule na stronie:
http://www.lewica.pl/?id=28012&tytul=Gda%F1sk:-W-firmie-odzie%BFowej-Bell-dyskryminowano-zwi%B1zkowc%F3w

Partnerzy i sponsorzy