Menu

Poszukujemy organizacji świadczącej poradnictwo psychologiczne

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego poszukuje organizacji, która w ramach projektu "Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją" współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy zapewniłaby poradnictwo psychologiczne dla ofiar dyskryminacji. Projekt realizowany będzie we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 roku.

Wymagania: wieloletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnej pomocy
psychologicznej m.in. dla ofiar przemocy, ofiar przestępstw, osób odmiennych
kulturowo lub należących do grup mniejszościowych.

Łączna wartość usługi: 6000 zł brutto.

Zgłoszenia zawierające:

* list motywacyjny,
* informacje o doświadczeniu organizacji we wskazanych obszarach oraz
* cv głównych wykonawców

proszę przesyłać do dnia 31 lipca 2012 roku na adres email:
k.wencel@interwencjaprawna.pl

Partnerzy i sponsorzy